Navigace

Obsah

Ředitelka  ZŠ a MŠ Loučka  vyhlašuje řádný zápis do mateřské školy v Loučce.

Řádný zápis se uskuteční dálkovou formou ve dnech 4.5. - 15.5. 2020


Žádosti a dokumenty je možné doručit ředitelce školy následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 86m2yn9,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zsloucka@zsloucka.cz (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Loučka, Loučka 188, 756 44,
4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní školy – Loučka 188

 

Žadatel doloží:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Souhlas se zpracováním osobních údajů (všechny formuláře naleznete v záložce Mateřská škola - Zápis - Formuláře ke stažení)
  • Prostou kopii rodného listu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Žádost k vyplnění a kritéria najdete na našich stránkách (část mateřská škola). Pokud si žadatel nemůže žádost vytisknout a nahlédnout na kritéria, pište na email zsloucka@zsloucka.cz nebo na tel. čísle 732 192 331 si domluvte termín na předání potřebných dokumentů osobně ve škole.

Připomínáme povinnost vyplnit všechny uvedené údaje, včetně podpisu žadatele.
Při přijímání dětí není přihlíženo k pořadí, v jakém budou doručeny žádosti, ale kezveřejněným kritériím.

CO SE STANE PO DORUČENÍ DOKUMENTŮ?


a) Ředitelka školy Vaši žádost zaregistruje a přidělí tzv. registrační číslo. Toto číslo Vám sdělí
na uvedený email nebo sms zprávou po obdržení žádosti a dokumentů (budete mít tedy
zpětnou vazbu, že je vše v pořádku doručeno a zaregistrováno).

b) Dne 30. 5. 2020 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ pod přidělenými
registračními čísly na webu školy www.zsloucka.cz , u hlavního vchodu ZŠ a u vchodu do MŠ.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Loučce 8. dubna 2020                                                                                  Mgr. Šárka Navrátilová