ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně - Mgr. Marie Bechná

Konzultační hodiny:   

Čt      10:25 - 11:10  (nebo dle dohody)

Přijímací řízení

Průvodce devítkou (6.44 MB)

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A KONZERVATOŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

1)Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání resp. konzervatoří zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a kromě přijímání do zkráceného studia)

Ve školním roce 2022/2023 MŠMT stanovilo konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 17. dubna 2023, 2. termín 18. dubna 2023

b) čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 13. dubna 2023, 2. termín 14. dubna 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN: pro všechny uvedené obory

1. termín 10. května 2023, 2. termín 11. května 2023

Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví:

 • jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech, kritéria musí mimo jiné obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení v minimálním rozsahu 60%, v případě oboru GSP min. 40%, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat
 • způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, je-li součástí přijímacího řízení, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně další skutečnosti)
 • předpokládané počty přijímaných uchazečů

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. 2 termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. 2 termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:

 • od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
 • od 2. ledna do 15. února v případě GSP
 • od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoř

 

2) Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

 

 • přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo
 • termíny podávání přihlášek jsou následující:

a) pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022

do 30. listopadu ZŠ vydá zápisový lístek

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023

do 15. března ZŠ vydá zápisový lístek

 • přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce
 • uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 2 přihlášky pro ostatní obory vzdělání (pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy).
 • Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech – v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanovené termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška koná.
 •  Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku)
 • vysvědčení z 6. a 7. ročníku ZŠ, popřípadě ze 4. a 5. ročníku ZŠ pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku šestiletého popřípadě osmiletého gymnázia
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 • případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení

3) Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

 

 • obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
 • jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut 
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
 • rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky
 • pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce uchazeč nemůže dostavit, musí nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy (pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu)

4) Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 

 • u oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. ledna pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení
 • v termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění a vydá rozhodnutí o nepřijetí
 • u oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole (v anonymizované podobě)

- u oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala

- ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

- zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání

- seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně

- uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

- zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zpátky zápisový lístek pro uplatnění ve škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

- odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

 

5) Další kola přijímacího řízení

 

 • k naplnění předpokládaného stav žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení
 • pokud je vyhlásí, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a ten tyto údaje zveřejní
 • při přijímacích řízeních v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole s následujícími výjimkami:

a) uchazeč už není omezen v počtu podaných přihlášek

b) nekoná se jednotná zkouška

c) na přihlášce se uvádí vždy jen jedna škola a obor vzdělání

d) ředitel školy nemá povinnost stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky

f) zohledňuje-li ředitel výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1.kole nekonali

     - školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola, pozvánka se zašle nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

 

6) Podrobnější informace o přijímacím řízení

 

- webová stránka MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

- webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání : Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

INFORMAČNÍ ZDROJE

Aktuální počasí

dnes, neděle 1. 10. 2023
zataženo 19 °C 9 °C
pondělí 2. 10. skoro jasno 22/11 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 22/12 °C
středa 4. 10. slabý déšť 15/10 °C

Užitečné odkazy

facebook
MS365

skolaonline

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie