ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně - Mgr. Marie Bechná

Konzultační hodiny:   

St      10:25 - 11:10 

Čt      10:25 - 11:10  (nebo dle dohody)

Přijímací řízení

Průvodce devítkou (6.44 MB)

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

- 1.kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání resp. konzervatoří je zahájeno vyhlášením ředitelem školy

a) pro obory s talentovou zkouškou do 31. října

b) pro obory bez talentové zkoušky do 31. ledna

- v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotní přijímací zkouška

- MŠMT stanovilo v roce 2021/2022 konání jednotné zkoušky v těchto termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022

b) čtyřleté obory vzdělávání  - 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:           1. termín 10. května 2022,                                                                                                  2. termín 11. května 2022

Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví:

a) jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání, kritéria musí obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení v min. rozsahu 60%, v případě GSP min. 40%, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat

b) způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, příp. další skutečnosti)

c) předpokládané počty přijímaných uchazečů

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. 2 od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30, dubna pro ostatní obory vzdělání.

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. 2 termíny talentové zkoušky a to v pracovních dnech v termínu :

- Od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou

- Od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP

- Od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří

 

Přihláška

Podává se řediteli SŠ na tiskopisu, který stanoví ministerstvo školství. Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021, do 30. listopadu ZŠ vydá žákovi zápisový lístek

b) pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky do 1. března 2022, do 15. března ZŠ vydá žákovi zápisový lístek

- přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem (podpis na přihlášce)

- uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 2 pro ostatní obory vzdělání, pořadí obou uvedených škol v přihlášce je shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy

- Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech , v 1. termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole 2 přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může konat jednotnou zkoušku dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s maturitní zkouškou.

- při podání jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.

- celostátně stanovené termíny se v přihlášce neuvádí, termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol zapsaných v přihlášce na 1. nebo 2. místě

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie

-vysvědčení z posledních 2 ročníků ((vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku)

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády předpokladem pro přijetí uchazeče pro příslušný obor vzdělání

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se spec. vzdělávacími potřebami

- případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení

 

Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

-obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá RVP pro základní vzdělávání

- jednotná zkouška se koná v oborech vzdělávání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut, z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

- přípravu zadání a hodnocení testů jednotné zkoušky zajišťuje Centrum

- pozvání k jednotné zkoušce obdrží žáci nejpozději 14 dní před konáním zkoušky

- pokud se uchazeč nemůže ke zkoušce ze závažných důvodů dostavit, nejpozději do 3 dnů po jejím termínu svoji neúčast písemně omluví řediteli školy, pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

-u oboru vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel sdělení o výsledku do 20. ledna, v případě Gymnázia se sportovní přípravou do 20. února, pokud je talentová zkouška úspěšná, uchazeč pokračuje v přijímacím řízení

- v termínu od 5. února do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání 82 Umění a užité umění

- u oborů vzdělání s jednotnou zkouškou (maturitní obory):

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději 28. dubna

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů od tohoto zpřístupnění zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole

- u oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak od 22. dubna do 30. dubna, zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí

- hodnocení uchazečů je zveřejněno na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem

- uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru v dané škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

- zápisový lístek je opatřen razítkem bez malého státního znaku

- zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě jeho použití po úspěšném odvolání na některé škole nebo pokud ho již dříve uplatnil na škole s talentovou zkouškou a chce ho uplatnit na jiné škole bez talentové zkoušky

- odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

 

Další kola přijímacího řízení

-k naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení

- pokud je vyhlásí, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a ten tyto údaje dálkově zveřejní

- při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje podobně jako v 1. kole, počet přihlášek ovšem již není omezen, nekoná se jednotná zkouška, na přihlášce je pouze jedna škola, ředitel nemusí stanovit 2 termíny, nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky

- školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- pozvánku zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky

 

INFORMAČNÍ ZDROJE

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 176
TÝDEN: 967
CELKEM: 431449

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 7. 2022
déšť 30 °C 16 °C
sobota 2. 7. slabý déšť 19/12 °C

Najdete nás také zde

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie